Steg för steg IPS 2.0

Metoden IPS är evidensbaserad och det finns klara belägg för att den ger goda resultat för målgruppen med psykisk ohälsa, som bland annat visat sig i Actívas pågående ESF-projekt IPS, en väg till jobb och hälsa. Actívas bedömning är att även målgruppen med diagnoser inom autismspektrumtillstånd skulle kunna uppvisa samma goda resultat. Att testa detta är en av hörnstenarna i projektet. De andra delarna handlar om ett utökat socialt stöd och ett efterföljandestöd till deltagare efter inträde på arbetsmarknaden.
Syfte och mål med projektet är att genom praktisk tillämpning av IPS inom Regionens vuxenhabilitering etablera och anpassa metoden, testa och utveckla samverkan, förändra och anpassa arbetssätt utifrån erfarenhet och teori och påbörja långsiktig och varaktig implementering.
Metoden IPS i kombination med att utökat socialt stöd och ett efterföljandestöd ska dels leda till att metoden kan fungera ännu bättre, dels att deltagaren på sikt ska kunna öka sina möjligheter att behålla ett arbete och fortsätta fungera socialt. Detta i sin tur ska leda till att behovet av sjukvård och habiliteringsinsatser minskar och därmed kan resurser läggas på att kunna hjälpa fler och på riktigt lång sikt kan kostnader reduceras. Deltagaren ska också kunna nå en högre grad av egen försörjning, vilket minskar behovet av sjukersättning, sjukpenning, försörjningsstöd etc.

Personer med diagnoser inom autismspektrumtillstånd riskerar i högre grad än andra att också drabbas av psykisk ohälsa och därmed minskar också möjligheterna ytterligare att komma vidare i studier, arbete och egen försörjning.  Med rätt matchning och rätt stöd kan detta markant öka. Studier och utvärderingar av IPS-metoden visar att över 50 % skulle kunna gå vidare mot arbete med denna typ av insats.
I projektet ska 60 deltagare få stöd genom IPS-metoden, samtidigt som tillfälle ges att utveckla och anpassa metoden till en ny målgrupp och kunna tillföra socialt stöd och efterföljandestöd. Detta ska ske genom organisatoriskt samarbete mellan projektägaren, samarbetsparterna och intressenterna i syfte att IPS-metoden ska bli ett medvetet val i arbetet med målgruppen om projektresultaten är goda. I förlängningen är då målet att metoden ska implementeras i en eller flera organisationer.

Det vi vill  utveckla och tillföra i detta projekt är:

  • Att rikta sig till en ny målgrupp, personer mellan 18 och 40 år med diagnoser inom autismspektrumtillstånd, som riskerar psykisk ohälsa. Detta skulle kunna undvikas om stöd i form av IPS kan ges till personer i denna målgrupp.
  • Att involvera brukarorganisationer för att nå personer, sprida kunskapen om metoden samt i samverkan med dem (inkl Riksorganisation) utveckla och anpassa metoden till en ny målgrupp.
  • Att skapa ett samarbete med Regionens vuxenhabilitering där ofta målgruppen finns, för att skapa fler vägar ut i arbete för målgruppen samt uppmärksamma och samordna socialt stöd och efterföljandestöd. Behov finns också av att utveckla och stärka samarbetet mellan Regionen och kommunen såväl som inom Regionen mellan Habiliteringen och Psykiatrins unga vuxna.
  • Att utveckla och koppla på ett socialt stöd som komplement till IPS-stödet, genom medverkan från Fontänhuset, där detta stöd sedan kan ges inom ramen för deras ordinarie verksamhet och via medlemskap för den enskilde hos Fontänhuset.
  • Att utveckla efterföljandestöd, dvs att lägga mer fokus på att behålla jobbet. Vilken typ av stöd behöver det vara, hur ska omfattningen se ut och hur ska det efter projekttiden kunna bli en del av metoden?
  • Utveckla Peer support i samverkan med brukarorganisationer och Fontänhuset som ytterligare en metod för att öka möjligheterna för den enskilde till arbete, studier och egen försörjning.
  • Jobba vidare med modeller för hur nya arbetssätt och metoder ska kunna implementeras i de samverkande parternas organisationer samt ta reda på och belysa vilka organisatoriska hinder som kan finnas för detta.

Projektet kommer tydligt att arbeta med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Projektägaren kommer att lägga stor vikt vid att detta arbete genomsyrar projektet och att projektledning och medarbetare löpande reflekterar och diskuterar detta förhållningssätt såväl inom projektet som med samarbetspartnerns och deltagare. Projekttid: 1/3 2021 – 28/2 2023. Samarbetsparter i projektet är Regionens vuxenhabilitering, Fontänhuset,  Örebro kommun, Region Örebro län och Autism- och Aspergerförbundet. Intressenter i projektet är Finsam Örebro-Lekeberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Denna sida uppdaterades Fredag 21 maj, 2021 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund