Steg för steg IPS 2.0

Metoden IPS är evidensbaserad och det finns klara belägg för att den ger goda resultat för målgruppen med psykisk ohälsa, som bland annat visat sig i Actívas föregående ESF-projekt IPS, en väg till jobb och hälsa. Actívas bedömning är att även målgruppen med diagnoser inom autismspektrumtillstånd skulle kunna uppvisa samma goda resultat. Att testa detta var en av hörnstenarna i projektet. De andra delarna handlade om ett utökat socialt stöd och ett efterföljandestöd till deltagare efter inträde på arbetsmarknaden.
Syfte och mål med projektet var att genom praktisk tillämpning av IPS inom Regionens vuxenhabilitering etablera och anpassa metoden, testa och utveckla samverkan, förändra och anpassa arbetssätt utifrån erfarenhet och teori och påbörja långsiktig och varaktig implementering.
Metoden IPS i kombination med att utökat socialt stöd och ett efterföljandestöd skulle dels leda till att metoden kan fungera ännu bättre, dels att deltagaren på sikt skulle kunna öka sina möjligheter att behålla ett arbete och fortsätta fungera socialt. Detta i sin tur kunde leda till att behovet av sjukvård och habiliteringsinsatser minskar och därmed kan resurser läggas på att kunna hjälpa fler och på lång sikt kan kostnader reduceras. Deltagaren skulle också kunna nå en högre grad av egen försörjning, vilket minskar behovet av sjukersättning, sjukpenning, försörjningsstöd etc.

Personer med diagnoser inom autismspektrumtillstånd riskerar i högre grad än andra att också drabbas av psykisk ohälsa och därmed minskar också möjligheterna ytterligare att komma vidare i studier, arbete och egen försörjning.  Med rätt matchning och rätt stöd kan detta markant öka. Studier och utvärderingar av IPS-metoden visar att över 50 % skulle kunna gå vidare mot arbete med denna typ av insats.

I projektet fick över 40 deltagare stöd genom IPS-metoden, samtidigt som tillfälle gavs att utveckla arbetssättet till en ny målgrupp och kunna tillföra socialt stöd och efterföljandestöd.

Projektet har haft fokus på att arbeta med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Projekttid: 1/3 2021 – 28/2 2023. Samarbetsparter i projektet var Vuxenhabiliteringen,  Region Örebro län, Fontänhuset,  Örebro kommun och Autism- och Aspergerförbundet. Intressenter i projektet var Finsam Örebro-Lekeberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund