Projekt

Aktuella projekt

Activa bedriver ständigt utvecklingsarbete. Oftast utvecklar vi vår verksamhet i olika projekt. Fördelen med att arbeta med utvecklingsarbete i projekt är möjligheten att pröva nytt, rättigheten att misslyckas och glädjen i att vinna ny kunskap.

Här hittar du information om en del av projekten som vi arbetar med för tillfället.

Arbetsspår

Projektets övergripande mål är att utveckla ändamålsenliga metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets "individuellt alternativ". Metoderna ska implementeras i de deltagande organisationernas ordinarie verksamheter. Projektets samarbetsparter ska under projekttiden utveckla ett "arbetsspår" för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur. Samarbetsparterna ska uppnå ökad kunskap om metoder och strukturer för stöd till målgruppen. I detta ingår ökad kunskap om icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling. Metoder som Supported Employment och Supported Education kommer att användas och anpassas till projektets målgrupp.
Arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden ska få ökad kunskap om den kompetens som finns hos personer i målgruppen och hur den kan tillvaratas på arbetsmarknaden.
Projektet ska till andra aktörer nationellt sprida de metoder och strukturer för stöd man utvecklar för att motverka att personer med sammansatt problematik diskrimineras och utestängs från arbetsmarknaden. Projektdeltagarna, minst 40 kvinnor och 40 män, ska stärkas. Genom ökad kunskap om arbetsmarknaden, ökad motivation och ökad närvaro i skolan ska deltagarna närma sig arbetsmarknaden. Projektägare är Stiftelsen Activa i Örebro län. Samarbetsparter är Pihlskolan, Lindeskolan, Möckelngymnasiet, Alléskolan, Virginska skolan samt Region Örebro län.

Projektet finansieras av ESF och projekttiden sträcker sig från 2020-07-01 till 2022-12-31. Totalt beräknas 40 kvinnor och 40 män omfattas av projektets insatser.

Se film om Arbetsspår här: Activa, ESF-projektet Arbetsspår - YouTube

 
Chat icon

Frågor? Kontaktperson hos Activa för detta projekt är
Jessica Molin, 070-754 96 10, jessica.molin@s-activa.se

 

Denna sida uppdaterades Torsdag 1 augusti, 2013 av Åsa Engström.