Avslutade projekt

En stor del av Activas utvecklingsarbete sker genom våra projekt. Efter noggrann utvärdering och uppföljning ser vi oftast nya vägar och möjligheter för både oss och projektets deltagare.

Här hittar du information om en del av våra genomförda och avslutade projekt.

Arbetsspår

Projektets övergripande mål var att utveckla ändamålsenliga metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets "individuellt alternativ". Metoderna skulle implementeras i de deltagande organisationernas ordinarie verksamheter. Projektets samarbetsparter skulle under projekttiden utveckla ett "arbetsspår" för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur. Samarbetsparterna ska uppnå ökad kunskap om metoder och strukturer för stöd till målgruppen. I detta ingick ökad kunskap om icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling. Metoder som Supported Employment och Supported Education har använts och anpassats till projektets målgrupp.
Arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden skulle få ökad kunskap om den kompetens som finns hos personer i målgruppen och hur den kan tillvaratas på arbetsmarknaden.
Projektet skulle till andra aktörer nationellt sprida de metoder och strukturer för stöd man utvecklat för att motverka att personer med sammansatt problematik diskrimineras och utestängs från arbetsmarknaden. Projektdeltagarna, minst 40 kvinnor och 40 män, skulle stärkas. Genom ökad kunskap om arbetsmarknaden, ökad motivation och ökad närvaro i skolan skulle deltagarna närma sig arbetsmarknaden. Projektägare var Stiftelsen Activa i Örebro län, samarbetsparter Pihlskolan, Lindeskolan, Möckelngymnasiet, Alléskolan, Virginska skolan samt Region Örebro län.

Projektet finansierades av ESF och projekttiden sträckte sig från 2020-07-01 till 2022-12-31.

Se film om Arbetsspår här: Activa, ESF-projektet Arbetsspår - YouTube

 
Chat icon

Frågor? Kontaktperson hos Activa för detta projekt är
Jessica Molin, 070-754 96 10, jessica.molin@s-activa.se

 

IPS, Individual Placement and Support

IPS är ett Finsamprojekt som Actíva driver tillsammans med Regionpsykiatrin i Örebro Län. Personer som är inskrivna vid Affektiv Mottagning och DBT-enheten vid Universitetssjukhuset eller vid allmänpsykiatrin i Lindesberg och Hallsberg ges ett stöd mot arbete eller utbildning enligt IPS-modellen.

IPS-modellens grundidé är att integrera stödet till arbete med den psykiatriska behandlingen och hjälpa de personer som får IPS-stöd till en snabb kontakt med det reguljära arbetslivet, för att där träna upp sin arbetsförmåga.

regionorebrosofint_norr

 

finsam_sydfinsam_leke_ore

 
Chat icon

Frågor? Kontaktperson hos Activa för detta projekt är
Mats Wickholm, 070-754 96 16, mats.wickholm@s-activa.se

 

Jobb i sikte

Jobb i sikte var ett samverkansprojekt där Gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar med att ge ett omfattande stöd till Gymnasiesärskolans elever. Syftet var att öka deras möjlighet till arbete efter att de slutat skolan. Efter projektets slut går nu verksamheten in i Actívas regi.

Metod: Genom att en stor del av utbildningen under det sista året flyttas ut till olika arbetsplatser, får eleverna en större kunskap om arbetslivets krav och villkor. Efter att ha kartlagt deltagarnas intresseområden söker vi praktikplatser. Under praktiken finns personliga biträden med som stöttar och fungerar som en länk mellan arbetsgivare och deltagare. Detta stöd fortsätter även när deltagaren blivit anställd.

Se film om Jobb i sikte!

 

 
Chat icon

Frågor? Kontaktperson hos Activa för detta projekt är
Sophie Yttergren, 070-754 96 03, sophie.yttergren@s-activa.se