Vår historia

I slutet av 1980-talet, i en allt mer hårdnande samhällsekonomi och med stor ungdomsarbetslöshet, lade Örebro kommun ner stor kraft för att unga skulle komma ut i arbetslivet. Bland dessa fanns också ungdomar med funktionsnedsättningar som hade än svårare att konkurrera om jobben. Ungdomarna med funktionsnedsättning behövde mer. Mer tid, mer kompletterande utbildning, mer träning och mer stöd. Ur den insikten växte Activa fram.

1988 beslutade kommunfullmäktige i Örebro att tillsammans med Örebro läns landsting ”bilda en allmännyttig stiftelse för att främja sysselsättning och utbildning för handikappade”. Stiftelsen fick namnet Örebrostiftelsen för arbete åt handikappade (ÖAH).

Activamodellen

Under de första åren lades grunden för den metod som senare kom att nämnas som Activamodellen. Metoden bygger på individens önskemål, kompetens och intresse. Arbetsanskaffning ska grundas på att först utreda den funktionshindrades situation, prestanda och önskemål. Därefter skaffas ett arbete anpassat till individen.

Activa har genom sitt ursprung en viktig roll och funktion som förebild.

Arbetsförmedlingen fanns tidigt med som en samverkanspart genom att man i Länsarbetsnämnden beslutade att ge stiftelsen möjlighet att disponera lönebidrag för att utveckla idéer om stödinsatser och arbetsmodeller.

Utvidgning

Under början av 1990-talet utvidgades stiftelsens uppdrag till att omfatta hela Örebro län och alla grupper av funktionsnedsatta ungdomar. 1993 fick stiftelsen möjlighet att tillsammans med Arbetsförmedlingen förfoga över 100 lönebidrag för deltagare. I samband med utvidgningen av uppdraget ändrades namnet till: Stiftelsen Activa i Örebro län.

Projekt

I och med Sveriges inträde i EU gavs nya möjligheter till olika utvecklingsprojekt. Projekten har lett till kompetensutveckling och kontakter med andra verksamheter i landet och med verksamheter i andra EU-länder. Läs mer om våra projekt

Idag arbetar Activa som en av flera aktörer för att stärka människor som står utanför arbetsmarknaden. Tack vare den hårdnande konkurrensen inom området har Activa förfinat och höjt sina interna krav för kvalitet och kompetens ytterligare.