IPS-integrering i vårdteam

Det huvudproblem projektet vill lösa är att patienter med schizofreni/psykosproblematik har svårt att få tillträde till ett anpassat stöd till arbete eller studier, trots att ett arbete kan innebära förbättringar på flera sätt: bättre psykiskt mående, egenförsörjning som ger bättre ekonomi och ökad trygghet och troligen minskat behov av vårdinsatser. Vårdpersonal har i tidigare projekt via enkäter bekräftat att det saknas insatser för patienter med pågående psykiatriska vårdinsatser. Arbetslivsrehabiliterande insatser integreras inte i den psykiatriska behandlingen. De forskningsresultat som finns kring hur arbetslivsinriktade insatser inom psykiatrin fungerar tillämpas i väldigt liten utsträckning. Ett sektoriserat samhälle med dålig samverkan myndigheter emellan motverkar användningen av metoden IPS, Individual Placement and Support. Den enskilde medborgaren står inte i centrum, utan det är snarare organisationernas särintressen och budgetar som är i fokus. Genom projektet vill vi kunna påvisa att IPS-metoden är en väl fungerande insats för målgruppen,  genom att integrera IPS i ett vårdteam.

Projektets huvudaktörer, förutom Activa, är Psykosvårdens öppenvård och Fontänhuset. Därtill kommer en forskare och en doktorand från Örebro universitet att kopplas till projektet som ska genomföra en vetenskaplig studie om den integrering av IPS-metoden i ett psykiatriskt vårdteam som ska ske från projektstart. Studiens resultat kan utgöra ett beslutsunderlag för bredare satsningar på att tillgängliggöra IPS och på sikt underlätta en implementering inom psykiatrin. Sjuttio patienter inom Psykosvården kommer under projekttiden att få stöd genom IPS-metoden med målet att de ska nå arbete eller studier samt uppleva ett bättre psykiskt mående.

Resultaten kommer att kunna användas för spridning på såväl lokal, regional och nationell nivå och kan förhoppningsvis leda till att bredda tillämpningen av IPS och visa att insatsen är både kostnadseffektiv för samhället och leder till en snabbare och mer positiv utveckling för personer med psykisk ohälsa, jämfört med att inte ta del av IPS-insatsen. På regional och nationell nivå kommer resultaten att spridas till politiker, till andra IPS-verksamheter, till RISE och Sveriges kommuner och regioner.

Projektet pågår 1/3 2023 till 28/2 2026 och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund