#framtid

Projektet fokuserar på målgruppen UVAS och samarbetar med grundskolan, gymnasieskolan och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Örebro kommun samt ett flertal andra samarbetsaktörer. Målet är att fler UVAS, eller de som riskerar bli UVAS, ska fullfölja sin skolgång eller gå vidare till arbete eller andra studier.

Projekt #framtid delfinansieras av Europeiska socialfonden och pågår 31/3 2023 – 30/3 2026.

För att nå målet måste det ske en bättre samordning av samhällets insatser riktat till denna målgrupp och fler aktörer måste involveras och mobiliseras runt målgruppen. Det är främst civilsamhället, men också arbetsgivare är en viktig aktör. Projektet ägs av Stiftelsen Activa som också projektleder arbetet. Projektet jobbar med de evidensbaserade metoderna Supported Employment, Supported Education och Individual Placement and Support (IPS). Deltagarna i projektet ska själva styra över sin planering och ges stöd i att ta sig mot sitt eget uppsatta mål. Deltagarna erbjuds också arbetsmarknadskunskap. Under projekttiden ska deltagarna ha möjlighet att påverka innehåll och insatser. Under tiden i projektet kommer också insatser som de samverkande aktörerna erbjuder att nyttjas i kombination med Supported Employment-stöd. De insatser som finns redan i dag ska projektet också undersöka och försöka komma fram till vilken effekt och nytta de har. Underlaget ska sedan kunna användas för att göra förändringar i verksamheterna. Projektet ska utvärderas av Stiftelsen Activa och ett kompletterande utvärderingsstöd kan komma att upphandlas.

När projektet tar slut ska en implementering ske och en koordineringsfunktion inrättas för att säkerställa en väg in och att koordinering av insatser och stöd sker och underlättar samarbete och samspel med aktörer i bland annat civilsamhället. Alla ska veta vart man vänder sig och man ska kunna känna tillit och tilltro till verksamhetens sätt att arbeta. Projektet kommer arbeta med utbyten och spridning av resultat.

När projektet är slut ska: flera av projektdeltagarna kunnat gå vidare till arbete, studier eller närmat sig arbetsmarknaden. Skolavhopp har kunnat undvikas. Fler elever från grundskolan har ett fullständigt betyg och är behöriga att söka till gymnasiet. Det finns ett nätverk av civilsamhällesaktörer som arbetar med uppsökande verksamhet bland UVAS och som har en formaliserad samverkan och en finansiering av det offentliga. En koordineringsfunktion är inrättad som har ett nära samarbete med civilsamhället, det offentliga och andra aktörer som möter målgruppen. Målgruppen själv har fått komma till tals om vad som är viktigt stöd för dem och stöd kommer att utformas utifrån de kunskaper projektet tillsammans med målgruppen skaffat sig.

Samarbetspartners i projektet är: Olaus Petri-skolan, Virginska gymnasiet, Ung Arena, Försörjningsstöd, Fontänhuset och Örebro Folkhögskola.

Det finns också ett antal intressenter kopplade till projektet: Finsam, Öbo, Västerporten, Region Örebro län och Bryggan.

#framtid_QR

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund