Våra utbildningar

Supported Education – två dagar

Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till personer med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier.

SEd är en psykiatrisk rehabiliteringsmetod som är framtagen på Boston University under 1980-talet. Metodens syfte är att stödja studenter med psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning.

Studentens behov och önskemål är i fokus. Viktiga delar vi jobbar med är att stötta studenten i att identifiera och utveckla värderingar, alternativa valmöjligheter och nödvändiga färdigheter. Utöver det jobbar vi med stödinsatser som är nödvändiga för att nå framgång och tillfredställelse i studierna.

Metoden Supported Education utgår från följande steg:

  • Vilja – Att locka fram motivation hos eleven genom att samtala med eleven om hur denne ser på sitt liv, sina studier och sin framtid? Finns det drömmar? Mål med studier?  Upplever eleven stress? Finns tid för återhämtning? osv.
  • Välja – Vilka olika valalternativ har eleven. Hur väljer eleven att använda och prioritera sin egen tid? Utifrån kartlagt behov, vilket stöd vill eleven ha tillgång till?
  • Skaffa – Utifrån kartlagt behov, vilka stödresurser och hjälpmedel/verktyg finns det tillgång till för eleven?
  • Behålla – Att eleven ska utveckla de egna förmågorna. Att eleven ska vara delaktig och behålla det egna inflytandet för att nå sina delmål och långsiktiga mål.

Utbildare
Personer med erfarenhet av att arbeta med Supported Employment & Individual Placement Support (SE/IPS) och med lång erfarenhet som utbildare.

Målgrupp
För dig arbetar med/möter personer som är intresserade av att påbörja eller återuppta studier.

Kurstillfällen på Actíva hösten 2021, Örebro, Landbotorpsallén 25A

Kurstillfälle 1: 14-15 september
Tid: 9.00-15.00 båda dagarna

Kurstillfälle 2: 9-10 november
Tid: 9.00-15.00 båda dagarna

Frågor eller anmälan, ring eller mejla:

Ann Branzell 070- 754 96 21 ann.branzell@s-activa.se
Annette Holmblad 070-754 92 11 annette.holmblad@s-activa.se

Denna sida uppdaterades Onsdag 19 maj, 2021 av Ann Branzell.